CreateIT
CreateIT

createIT s.c. Borkowski Bartosz Aleksander Fredrych („createIT”)

Siedziba:

Wasiutyńskiego 16
00-707 Warszawa/Warsaw, Poland

Numery kontaktowe:
+48 22 378 3 379
+44 20 819 00 454
+44 1924 561 190

e-mail: [email protected]
Internet: www.createit.com

Dane rejestrowe:

Filtrowa 23
87-100 Toruń, Poland

REGON 340903486
NIP 9562288844

Zarząd/ Właściciele:

Bartosz Borkowski
Aleksander Fredrych

Strony internetowe www.createit.com, www.remotedevelopers.eu, oraz www.createit-themes.com (dalej zwane „Strona internetowa”) są przedmiotem poniższych warunków użytkowania, które obowiązują pomiędzy użytkownikiem a firmą createIT s.c. Borkowski Bartosz Aleksander Fredrych (dalej zwana „createIT”) jako administratorem strony internetowej w chwili jej użytkowania. Poniżej znajdują się ważne informacje dotyczące korzystania z przedmiotowej Strony internetowej.

W przypadku gdy uzgodnienia szczegółowe dotyczące korzystania z przedmiotowej Strony internetowej odbiegają od poniższych warunków użytkowania, będzie to wyraźnie wskazane na danej stronie internetowej.

Strona internetowa createIT jest wykonana i obsługiwana z dbałością o niezawodność i stałą dostępność. Nie przejmujemy jednak odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność zamieszczonych na niej danych.

Korzystanie z Internetu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. createIT nie odpowiada za technicznie uwarunkowaną awarię Internetu lub brak dostępu użytkownika do Internetu. Nie przejmujemy odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność oferowanych na niniejszej Stronie internetowej usług, za stałą możliwość uzyskania żądanych połączeń, dostępność zapisanych oraz przetwarzanie przesłanych danych.

Jesteśmy uprawnieni do zmiany zawartości przedmiotowej strony internetowej, w dowolnym momencie, bez uprzedniego informowania o nadchodzącej zmianie. W przypadku gdy informacje przedstawione na przedmiotowej Stronie internetowej nie są aktualne, nie ponosimy za to odpowiedzialności. Nie odpowiadamy również za treść ani zawartość przekazywanych danych, które są dostępne za naszym pośrednictwem.

createIT nie ponosi także odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe wskutek posługiwania się znajdującymi się na Stronie internetowej informacjami.

Korzystając z niniejszej Strony internetowej, Użytkownik uznaje obowiązujących na niej ogólnych warunków użytkowania. W przeciwnym razie, prosimy o zaprzestanie przeglądania Strony internetowej i niekorzystanie z niej. W przypadku gdy ogólne warunki handlowe Użytkownika są sprzeczne z warunkami przedstawionymi na niniejszej Stronie internetowej, uznaje się, iż warunki handlowe nie obowiązują, a createIT kwestionuje ich stosowanie.

createIT upoważnia Użytkownika do przeglądania przedmiotowej Strony internetowej i do pobierania jej fragmentów pod warunkiem, iż nie zostaną naruszone warunki użytkowania Strony internetowej oraz prawa firmy createIT, w tym w szczególności prawa autorskie do przedmiotowej Strony internetowej. Użytkownik nie jest upoważniony do przetwarzania niniejszej Strony internetowej w całości lub w części, niezależnie od tego, czy ma to miejsce online czy offline czyli po pobraniu danych, jak również do przekazywania osobom trzecim lub udzielania im praw dotyczących Strony internetowej createIT lub jej fragmentów. Każde nadużycie korzystania z niniejszej Strony internetowej może stanowić naruszenie ustawy o prawach autorskich, ustawy o ochronie znaków towarowych i ustawy o ochronie wzorów przemysłowych, ustawy o ochronie konkurencji lub innych ustaw. W przypadku przedmiotowego naruszenia createIT jest uprawnione do zakazania Użytkownikowi dalszego korzystania ze Strony internetowej, do konfiskaty i zniszczenia danych i informacji pochodzących z niniejszej Strony internetowej, oraz dochodzenia odszkodowania za spowodowane powyższym szkody.

Każde przetwarzanie danych i informacji pochodzących z przedmiotowej Strony internetowej, w całości lub w części, w szczególności z tekstów, fragmentów tekstów, materiałów graficznych lub filmów, i inne zaniedbania podlegają wyłącznie prawu polskiemu. W przypadku gdy Użytkownik nie jest konsumentem, w znaczeniu Ustawy o ochronie konsumentów, i nie podlega zapisom Ustawy o ochronie konsumentów, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z korzystaniem z przedmiotowej Strony internetowej jest sąd rzeczowo właściwy dla naszej siedziby.

createIT zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji niniejszych warunków użytkowania i do ich technicznej i prawnej aktualizacji. W przypadku nieskuteczności poszczególnych regulacji niniejszego porozumienia dotyczącego warunków korzystania skuteczność pozostałych regulacji pozostaje nienaruszona. Nieskuteczną regulację zastępuje wówczas takie postanowienie, które jak najbardziej odpowiada ekonomicznemu sensowi i celowi nieskutecznej regulacji. Podobna regulacja obowiązuje w przypadku zaistnienia luki w niniejszych warunkach użytkowania.

Korzystanie z przedmiotowej Strony internetowej nie zobowiązuje Użytkownika do podawana żadnych danych osobowych. Celem statystycznej analizy rejestrowane są jedynie informacje dotyczące dostawcy usług internetowych Użytkownika oraz odwiedzone przez niego strony internetowe. Jako Użytkownik Internetu pozostajesz anonimowy dla createIT.

W przypadku gdy któraś funkcja Strony internetowej, jak np. formularz kontaktowy, wymaga podania osobistych danych lub danych firmowych (np. adresy e-mail, nazwiska, adresy), to skorzystanie z tej funkcji oraz ujawnianie tych danych ze strony Użytkownika odbywa się na zasadzie dobrowolności. Także w tych przypadkach dane Użytkownika zostają potraktowane poufnie, nie są i nie będą przekazane podmiotom trzecim.

createIT może pozyskiwać dane Użytkownika na jeden z poniższych sposobów:

 • dane przekazane do createIT podczas kontaktowania się z nami przy użyciu tradycyjnej poczty lub środków elektronicznych,
 • dane przekazane do createIT podczas rozmowy telefonicznej,
 • dane wymieniane podczas standardowej współpracy biznesowej i bieżących kontaktów,
 • dane zarejestrowane w formularzach kontaktowych na naszej stronie internetowej,
 • dane wymieniane za pośrednictwem naszych kanałów społecznościowych,
 • dane osobowe lub (częściej) dane firmy zarejestrowane w publicznie dostępnych źródłach, tj. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Rejestracji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), GUS, rejestracji zagranicznej biura,
 • dane zgromadzone w bazie danych podmiotów gospodarczych przygotowanej przez createIT w oparciu o publicznie dostępne źródła, np. strony internetowe lub dostarczane przez podmioty rejestrujące dane.

Twój kontakt z createIT, którego następstwem jest ujawnienie Twoich danych osobowych createIT, jest całkowicie dobrowolny. Jednak również w tym przypadku createIT traktuje dane personalne jako poufne i nie udostępnia ich osobom trzecim.

Dane użytkownika mogą być przetwarzane przez createIT w celu:

 • umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy createIT a Użytkownikiem,
 • przesyłania informacji handlowej,
 • odpowiedzi na pytania,
 • obsługi procesu reklamacji,
 • ewentualnego zawarcia umowy: handlowej, obsługi serwisowej,
 • w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i zobowiązań,
 • dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji w tym księgowej,
 • potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Wśród wymienionych wyżej informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego informujemy również, że:

 • Administratorem danych osobowych Użytkownika (dalej: Administrator) jest: createIT s.c. Borkowski Bartosz Fredrych Aleksander z siedzibą w Toruniu, ul. Filtrowa 23, 87-100 Toruń.
 • Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: createIT s.c. Borkowski Bartosz Fredrych Aleksander z siedzibą w Toruniu, ul. Filtrowa 23, 87-100 Toruń lub email: [email protected]
 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 • Administrator wykorzystuje dane Użytkownika wyłącznie do komunikacji informacji handlowych, przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów i usług oraz do obsługi zapytań i zgłoszeń, nie udostępnia ich przy tym innym osobom trzecim.
 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.
 • Dane osobowe Użytkownika będą przez createIT przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa powyżej.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: [email protected]
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: createIT s.c. Borkowski Bartosz Fredrych Aleksander z siedzibą w Toruniu, ul. Filtrowa 23, 87-100 Toruń

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres: [email protected]

Niniejsza Strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, stanowiący narzędzie firmy Google Inc. („Google”), służący do analizy statystyk stron internetowych. Google Analytics używa tzw. „cookies”, plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkowników stron internetowych, umożliwiające analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje uzyskane za pomocą cookies dotyczące korzystania z przedmiotowej strony internetowej (w tym adresu IP Użytkownika) są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje celem analizowania sposobu korzystania przez Użytkownika Strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności na Stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz celem tworzenia dalszych usług powiązanych z korzystaniem ze Strony internetowej i Internetu. Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie i o ile podmioty trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie dokonuje powiązania adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google. Użytkownik może zabezpieczyć się przed zainstalowaniem cookies poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki internetowej. W takim przypadku może dojść do ograniczenia niektórych funkcji przedmiotowej Strony internetowej. Poprzez korzystanie z niniejszej Strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google danych o sposobie korzystania przez Użytkownika z niniejszej Strony internetowej w opisany powyżej sposób i określonym powyżej celu.

Strona internetowa createIT używa Google Analytics oraz cookies wyłącznie, aby optymalizować ofertę firmy oraz wygląd Strony internetowej tak, by spełnić oczekiwania jej Użytkowników.

Pliki cookies pomagają createIT:

 • Stale rozwijać i ulepszać Stronę internetową dla spełnienia oczekiwań jej Użytkowników
 • Dopasowywać ofertę i usługi do preferencji Użytkownika
 • Zwiększać szybkość i bezpieczeństwo Strony internetowej.

createIT nie używa cookies do:

 • przekazywania lub sprzedaży identyfikowalnych danych osobowych osobom trzecim
 • płacenia prowizji sprzedażowych
 • gromadzenia identyfikowalnych danych osobowych (bez wyrażonej zgody Użytkownika)
 • gromadzenia danych wrażliwych (bez wyrażonej zgody Użytkownika)

Użytkownik, który decyduje się na przeglądanie Strony internetowej createIT, w sposów dorozumiany wyraża zgodę na Politykę prywatności createIT, w tym Politykę cookies. W przypadku, gdy użytkownik chciałby przeglądać przedmiotową Stronę internetową, ale chciałby wyłączyć cookies, poniżej przedstawiamy sposoby na blokadę cookies w różnych przeglądarkach internetowych.

Blokowanie cookies

Google Chrome

Aby zablokować pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w Google Chrome, należy wejść w "Ustawienia" oraz „Właściwości Internet”.

W sekcji "Prywatność" znajdują się opcje blokowania cookies na kilka sposobów:

 • blokowania cookies firm, które nie mają skróconych zasad polityki prywatności
 • blokowania cookies firm, które zapisują informacje służące do skontaktowania się z użytkownikiem bez jego wyraźnej zgody
 • blokowania cookies firm, które zapisują informacje służące do skontaktowania się z użytkownikiem bez jego domniemanej zgody

Mozilla Firefox

Aby zablokować pliki cookie lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce Firefox, należy przejść do "Opcje", a następnie do "Prywatność i zabezpieczenia".

Jako, że przeglądarka Firefox domyślnie akceptuje pliki cookies, w sekcji „Historia” należy wybrać opcję "Użyj ustawień Użytkownika dla historii". Pojawią się wówczas dodatkowe opcje, w których Użytkownik może odznaczyć opcję "Akceptowanie cookies", co spowoduje ich blokadę.

W tym samym miejscu można również ustawić wyjątki akceptowania cookies: wskazać z których stron internetowych cookies mogą być zapisywane oraz jak długo mogą być przechowywane.

Można także wyświetlić listę zapisanych plików cookies i ręcznie usunąć niechciane, lub usunąć całą ich historię.

Safari

Aby zablokować pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce Safari, Użytkownik najpierw musi sprawdzić, z jakiej wersji Safari korzysta, ponieważ ustawienia cookies różnią się między wersjami tej przeglądarki.

W Safari 5.0 lub wcześniejszych wersjach należy kliknąć "Preferencje", następnie "Zabezpieczenia" i "Akceptuj pliki cookie".

Dostępnych jest kilka ustawień cookies: blokujące zawsze, blokujące wyłącznie przeglądane strony, lub brak ograniczeń.

W Safari 5.1 i późniejszych należy przejść do "Preferencje", następnie "Prywatność" i "Zablokuj pliki cookie". W sekcji "Zablokuj pliki cookie" do wybrania są następujące opcje: 'Zawsze', "Nigdy", lub "Od osób trzecich i reklamodawców".

Internet Explorer

Aby zablokować cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce Internet Explorer, należy wybrać "Narzędzia" (lub ikonę koła zębatego), następnie "Opcje internetowe" i "Prywatność".

W tej lokalizacji można wybrać spośród kilku ustawień zabezpieczeń:

 • "Zaakceptuj wszystkie pliki cookies",
 • "Zablokuj wszystkie pliki cookies",
 • lub moderować ustawienia, które wpływają na przechowywanie plików cookies w oparciu o prywatność lub analizę tego, czy osoby trzecie mogą skontaktować się z Użytkownikiem strony internetowej bez jego wyraźnej zgody.

Wszystkie dane osobowe Użytkowników są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane jedynie w określonym na Stronie internetowej oraz w niniejszej Polityce prywatności celu, w ramach obowiązujących przepisów. W celu uzyskania informacji lub złożenia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania danych, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu +44 20 819 00 454 lub adresem e-mail: [email protected].

Korzystając z niniejszej Strony Internetowej, Użytkownik może zostać przekierowany na strony internetowe zewnętrznych przedsiębiorstw, poprzez kliknięcie linków (‘hiperłącza’). createIT nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz strategie dotyczące ochrony danych zewnętrznych stron internetowych. Odnośniki czy hiperłącza prowadzące do innych oferentów nie oznaczają, że createIT ma jakikolwiek wpływ na treści znajdujące się tam lub czyni je własnymi. createIT nie ponosi odpowiedzialności za te treści, a także nie odpowiada za niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne treści oraz szkody spowodowane korzystaniem z nich.

createIT przedsięwziął zaradcze środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zabezpieczenie zapisywanych przez nas danych pracowników, użytkowników i dostawców, na wypadek przypadkowych lub umyślnych manipulacji tymi danymi, ich utraty, zniszczenia lub dostępu do nich osób nieuprawnionych. Stosowane przez createIT środki bezpieczeństwa są stale optymalizowanie zgodnie z rozwojem technologicznym.

W zależności od projektu, w celu optymalizacji bezpieczeństwa oraz wydajności danej bazy danych, dane są przechowywane i przetwarzane:

 • w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej na lokalnym serwerze createIT
 • lub na fizycznym, wydzierżawionym serwerze w Niemczech należącym do do renomowanego hostingodawcy Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany VAT Reg. No. DE 812871812
 • lub w chmurze AWS (aws.amazon.com) dostarczanej przez renomowanego hostingodawcę Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226.

createIT s.c. Borkowski Bartosz Aleksander Fredrych („createIT”)

Headquarters:

Wasiutyńskiego 16
00-707 Warszawa/Warsaw, Poland

Telephones:
+48 22 378 3 379
+44 20 819 00 454
+44 1924 561 190

e-mail: [email protected]
Internet: www.createit.com

Registration address:

Filtrowa 23
87-100 Toruń, Poland

Commercial REGISTRATION no:

REGON 340903486
NIP 9562288844

Management / Owners: 

Bartosz Borkowski
Aleksander Fredrych

The websites www.createit.com, www.remotedevelopers.eu, and www.createit-themes.com (‘website’) are subject to the following conditions of use. These conditions apply to the relationship between the user and createIT s.c. Borkowski Bartosz Aleksander Fredrych (‘createIT’) , as the provider of this website, and are considered binding whenever the website is accessed. Should special conditions for individual users of this website deviate from the following conditions of use, this is expressly pointed out on the relevant page of the website. In such individual cases, the special conditions of use shall also apply. The following gives important information regarding the use of our website.​

This website is maintained following the practices of greatest possible care, dependability and availability. However, we do not guarantee that the information given is free from errors, up-to-date or complete.

The user uses the Internet at his/her own risk. In particular, createIT is liable neither for the malfunction of the Internet due to technical circumstances nor for access to the Internet. We are also not liable for the services offered through this website being available continuously, for the desired connections being made without fail, for stored data remaining intact under all circumstances or for the processing of any data transmitted.

We shall be entitled to change the contents of his website at any time and without notice, especially the products offered and technical information. We cannot be held liable if any of the information on this website is out of date. We are also not responsible for the content of any data transmitted and for data made accessible via this website.

Furthermore, createIT assumes no liability for direct or indirect damage arising from the use of data and information found on this website. Any liability for consequential damage and for compensation for material damage as construed by § 9 of the Product Liability Act is therefore excluded by mutual consent.

By using this website, you acknowledge the validity of our general terms and conditions for the use of this website. If you do not accept these conditions, you are requested not to use this website. Should any of your own general terms and conditions be in contradiction with these terms and conditions, the former shall not be considered to have been agreed upon, and shall therefore be considered inapplicable.

We herewith authorize you to visit our website and to download parts of our website. However, you do not have the right to revise in any way, transmit to third parties or grant third parties any rights to this website or parts thereof, either online or offline after download. Any improper use of this website may accordingly represent infringement of copyright law, brand and copyright law, unfair competition law or other laws. In the event of any such infringement, we shall have the right to deny you further access to our website, to confiscate and destroy any data obtained from our website, and to demand compensation for any disadvantage to us resulting from such use.

All use of the website in its entirety or parts thereof, especially of texts, partial texts, images, videos and/or audio data, as well as any act, sufferance or negligence in connection with use of the website shall be governed exclusively by Polish law. If you are not a consumer and the Consumer Protection Law does not specifically specify otherwise, the court exclusively responsible for our head office shall be the venue for any disputes arising from the use of this website.

createIT reserves the right to modify these terms and conditions of use from time to time, and to bring them into line with new technical developments and legal circumstances. Should any of these provisions become invalid, this shall not affect the validity of the remaining provisions. A provision that most closely matches the business purpose and intent of the ineffective provision shall replace the invalid provision. The same shall apply in the event of any omission in these terms and conditions of use.​​​

Protection of personal data is of the utmost importance to createIT. We do not need any personal data from you when you visit our website. For statistical analysis, the only information documented is the name of your Internet Service Provider and the web pages visited. As an Internet user, you remain anonymous. If in connection with a special Internet offer you have the opportunity to input personal or business data (e.g. e-mail addresses, names, addresses), disclosure of this information is entirely voluntary on the part of the user. In this case too, your data will be treated as confidential and not shared with third parties.

createIT can acquire your personal data in one of the following ways:

 • data provided to createIT while you contact us using traditional mail or electronic means,
 • data provided to createIT while you phone us,
 • data exchanged during standard business cooperation and current contacts,
 • data registered in the contact forms on our website,
 • data exchanged through our social media channels,
 • personal data or (more often) company data registered in publicly available sources, i.e. from the Register of Entrepreneurs of the National Court Register (KRS), Central Registration and Information on Business (CEIDG), Central Statistical Office (GUS), foreign registration offices,
 • data gathered in database of business entities prepared by createIT based on publicly available sources, like e.g. websites, or provided by data registration entities.

Your contact, thereby disclosure of your personal data, is entirely voluntary. Also in this case, your data will be treated as confidential and not shared with third parties. The User's data may be processed by createIT in order to:

 • enable the continuation of cooperation between your and createIT
 • send the commercial information
 • answer to questions,
 • handled the complaint process,
 • sign and process the commercial or service contract,
 • perform contracts, orders and commitments,
 • fulfill the legal and accounting obligation to prepare and maintain documentation,
 • confirm the performance of obligations and assert claims or defend against claims.

This information may include data based on the Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95 / 46 / WE (hereinafter the name of GDPR), have the nature of personal data. In accordance with the applicable provisions on the protection of personal data, in particular the GDPR compliance, in order to ensure proper protection of personal data, the data subject should first of all provide information regarding the processing of personal data set out in Article 13 or 14 of the GDPR compliance- depending on whether they were obtained directly from the data subject or from other sources. Therefore, we inform you that:

 • The Administrator of the User's personal data (hereinafter referred to as the Administrator) is: createIT s.c. Borkowski Bartosz Fredrych Aleksander with headquarters in ul. Filtrowa 23, 87-100 Toruń, Poland.
 • The Administrator can be contacted in writing via traditional mail to the following address: createIT s.c. Borkowski Bartosz Fredrych Aleksander with headquarters in ul. Filtrowa 23, 87-100 Toruń Poland or email: [email protected]
 • User's personal data are processed on the basis of art. 6 par. 1 lit. f GDPR, i.e. based on the necessity of processing for purposes resulting from legitimate interests pursued by the Administrator or by a third party.
 • The Administrator uses the User's data only to communicate commercial information, carry out advertising campaigns for its products and services, and to handle inquiries and notifications. The Administrator does not make them available to other third parties.
 • The Administrator processes User's personal data to the extent that they are made available by publicly available sources.
 • Your personal data will be processed by createIT only for the period necessary to implement the legitimate interests of the company referred to above.
 • The Administrator makes every effort to ensure all means of physical, technical and organizational protection of personal data against their accidental or deliberate destruction, accidental loss, alteration, unauthorized disclosure, use or access, in accordance with all applicable regulations

In connection with the processing of your personal data, you have the right to:

 • require the Administrator to access your personal data,
 • require the Administrator to correct your personal data,
 • require the Administrator to delete your personal data,
 • require the Administrator to limit the processing of your personal data,
 • object to the processing of your personal data,
 • the transfer of your personal data,
 • lodge a complaint to the supervisory body.

The above rights can be exercised through:

 • e-mail contact at: [email protected]
 • written contact, via traditional mail to the following address: createIT s.c. Borkowski Bartosz Fredrych Aleksander with headquarters in ul. Filtrowa 23, 87-100 Toruń, Poland.

If you have any questions or concerns, please contact us at [email protected]

Our website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (‘Google’). Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer to help the website analyse how visitors use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.​

Our website uses Google Analytics and cookies solely to help provide you with the best experience we can.

Our cookies help us:

 • Continuously develop and improve our website in order to meet your expectations
 • Offer you the services/contents you are most interested in
 • Improve the speed and security of the site

We do not use cookies to:

 • Pass or sales personally identifiable data to third parties
 • Pay sales commissions
 • Collect any personally identifiable information (without your express permission)
 • Collect any sensitive information (without your express permission)

If you decide to continue browsing our site, you automatically agree to our Private Policy, including the Cookies Policy. However, below you can learn how to disable cookies, if you prefer to browse without them.

Turning Cookies Off

Google Chrome

To block cookies or change their settings in Google Chrome, you need to click on the wrench (spanner) on the browser toolbar, then pick ‘Settings’, and ‘Under the Hood’.

In the ‘Privacy’ section you will find ‘Content Settings’. By clicking on ‘Cookies’ you will be given four options:

 • deleting all cookies,
 • allowing cookies by default
 • blocking cookies by default,
 • setting cookie preferences for particular sites or domains.

Mozilla Firefox

To block cookies or change their settings in Firefox, you need to go to: ‘Options’ and then to ‘Privacy’ settings.

Since Firefox accepts cookies by default, select ‘Use Custom Settings for History’. Additional options will show up where you can uncheck ‘Accept Cookies From Sites’.

You may prefer to set exceptions: ‘Accept Third Party Cookies’ and decide how long cookies should be stored (until they expire/ you close the browser/ or to ask you every time).

At the same location, you can also see the list of stored cookies and manually delete the unwanted ones.

You can also delete all cookies, either from the history window or the privacy window.

You can also set permissions for blocking or allowing cookies for single sites via the Permissions tab.

Safari

To block cookies or change their settings in Safari you first need to identify the Safari version you are working on because the cookies’ settings are different between the browser versions.

In Safari 5.0 or in its earlier versions, you need to click on ‘Preferences’, then ‘Security’, and ‘Accept Cookies’.

You are able to choose from several restriction options:

 • ‘Always’,
 • ‘Only From Sites You Navigate To’,
 • or ‘Never’.

In Safari 5.1 and its later versions go to ‘Preferences’, then ‘Privacy’, and ‘Block Cookies’. In the ‘Block Cookies’ section choose one of the options:

 • ‘Always’,
 • ‘Never’,
 • or ‘From Third Parties and Advertisers’.

Internet Explorer

To block cookies or change their settings in Internet Explorer, you need to choose ‘Tools’ (or its gear icon), then ‘Internet Options’, and then ‘Privacy’.

You are able to pick from several security settings:

 • ‘Accept All Cookies’,
 • ‘Block All Cookies’,
 • or moderate settings which affect cookie storage based on privacy or analysis if the third parties can contact you without your explicit consent.

We shall collect, process and use any personal data obtained from you during use of our website for the stated purpose only. In doing so, we ensure that this occurs only as permissible by law. If you need any futher information or would like to submit an objection to personal data processing, please do not hesitate to contact us on +44 20 819 00 454 or at [email protected].

You may use the hyperlinks on our website to reach the websites of other companies. createIT is not responsible for their content and data protection strategies. A hyperlink to the website of other suppliers therefore does not mean that createIT has any influence on the content of the linked website and/or adopts it as its own. createIT expressly dissociates itself from the content of all websites of other suppliers to which the user obtains access via the hyperlinks on our website. The content of such websites does not constitute any liability on the part of createIT. createIT is in no way liable for illegal, erroneous or complete information and for damage arising from the use of information obtained by following any such hyperlinks.

We have taken the necessary technical and organizational measures to protect the stored data on our employees and clients from accidental or intentional manipulation, loss, destruction or access by unauthorized persons. Our security measures are continually improved in keeping with the latest developments in technology.

Depending on the project, in order to optimize the security and performance of a given database, the data is stored and processed:

 • in a secure IT infrastructure on the local createIT server,
 • or on a physical, leased server located in Germany provided by the renowned hosting company Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany VAT Reg. Well. DE 812871812,
 • or in the AWS cloud (aws.amazon.com) provided by a reputable hosting provider Amazon Web Services, Inc. AFTER. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226.

Personal data Controller

The Controller of your personal data processed as a part of the recruitment process are the Partners of a civil partnership operating under the name createIT s.c. Borkowski Bartosz Fredrych Aleksander (“createIT”):

 • Bartosz Borkowski running business activity under the name: Bartosz Borkowski wspólnik spółki cywilnej createIT with its registered office in Toruń, ul. Filtrowa 23, 87-100 Toruń, entered in the Central Register and Information on Economic Activity under NIP: 1231082895, REGON: 015819292;
 • Aleksander Fredrych running business activity under the name: Aleksander Fredrych createIT with its registered office in Toruń, ul. Filtrowa 23, 87-100 Toruń, entered in the Central Register and Information on Economic Activity under NIP: 9562142862, REGON: 340903300;

acting jointly as civil partnership under the name createIT s.c. Borkowski Bartosz Fredrych Aleksander with its registered office in Toruniu, ul. Filtrowa 23, 87-100 Toruń, NIP: 9562288844, REGON: 340903486 hereinafter referred to as Joint Controllers.

Your personal data is jointly controlled in order to develop business activity of createIT through comprehensive provision of top quality services with the staff with appropriate skills, experience and qualifications, striving to provide uniform service to our clients and reduce operating costs – under Joint Controller Agreement.

We point out that, as Joint Controllers, we attach great importance to the protection of privacy and confidentiality of personal data, we select and apply appropriate technical and organisational measures with due care to protect the personal data processed. We ensure that personal data is processed in a safe manner that guarantees access of only authorised persons to the data and only to the extent that it is necessary for the activities performed by them. Your data shall be processed in accordance with the requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as the GDPR).

Please note that each of the Joint Controllers is responsible for the fulfilment of the information obligation towards you. In addition, you are entitled to exercise your rights towards each of the Joint Controllers mentioned above, then your requests will be forwarded to the right Joint Controller.

You can contact Joint Controllers by post writing to the address Zbigniewa Wasiutyńskiego 16, 00-707 Warsaw or electronically by sending an e-mail to the address: [email protected] (Contact Point).

The Joint Controllers have not appointed a Data Protection Officer.

Scope of personal data

The Controller expects the disclosure of personal data in the application documents only to the extent specified by the provisions of labour law. If the application documents contain data exceeding the scope indicated by law (e.g. contact details), its processing will take place with the applicant’s consent (Article 6(1)(a) of the GDPR), expressed by sending application documents.

In some recruitment processes (for selected jobs), we may ask you to send video materials with your image recorded. Then, personal data in the form of an image will be processed on the basis of your consent (Article 6(1)(a) of the GDPR), expressed by sending application documents

Purpose and basis of personal data processing

Your personal data will be processed for the purpose of:

 • performance of obligations arising from legal provisions related to the employment process, including in particular the Labour Code – in the case of preferred employment based on an employment contract – then the legal basis for the processing of data contained in the application documents is the legal obligation incumbent on the Controller (Article 6(1)(c) of the GDPR in connection with the provisions of labour law).
 • conducting the recruitment process – in the case preferred of employment based on a civil law contract, B2B contract – then the legal basis for the processing of data contained in the application documents is taking action before concluding the contract at the request of the data subject (Article 6(1)(b) of the GDPR);
 • conducting the recruitment process with regard to data not required by the Controller or by law – then the legal basis for the processing of data contained in the application documents is your consent (Article 6(1)(a) of the GDPR), including data referred to in Article 9(1) of the GDPR (Article 9(2)(a)of the GDPR);
 • conducting future recruitment processes – then the legal basis for the processing of data contained in the application documents is your consent (Article 6(1)(a) of the GDPR);
 • verification of the qualifications and skills of the applicant and establishing the terms of cooperation – then the legal basis for data processing is the legitimate interest of the Controller (Article 6(1)(f) of the GDPR);
 • establishing or pursuing claims as well as defending against claims against the Administrator – then the basis for data processing is the legitimate interest of the Controller (Article 6(1)(f) of the GDPR).

In the scope in which personal data is processed on the basis of expressed consent, it can be withdrawn at any time, without affecting the lawfulness of the processing carried out before its withdrawal.

Personal data recipients

Your personal data may be transferred to trusted entities to which its processing is commissioned, i.e. partners providing recruitment services (primarily through the supply of a recruitment platform), partners providing technical services (developing and maintaining IT systems and websites).

Personal data retention period

Your personal data collected in the current recruitment process will be stored until the end of the recruitment process. If you consent to the use of personal data for the purposes of future recruitment, your data will be used for 12 months.

The rights of data subjects

You have the right to:

 • access your data;
 • rectify (correct) your personal data;
 • limit the processing of personal data;
 • have your personal data deleted;
 • lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office (to the address of the Personal Data Protection Office, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Information on the requirement to provide data

Providing your personal data in the scope resulting from Article 22(1) of the Labour Code, to participate in the recruitment process – is required by law, in particular by the provisions of the Labour Code (in the case of employment based on a contract of employment), and in the case of employment based on a civil law contract – by the Controller. The consequence of failure to provide personal data is inability to process the application in the recruitment process. Providing other information by you is voluntary.

Profiling and transfer of data to a third country

Your data will not be transferred to third countries or international organisations.

Your data will not be profiled or processed in a way that would cause making only automatic decisions concerning you.

createIT Contact