Blockchain for authentic purchases - onecredible - createIT

Get a free advice now!

  Pick the topic

  Developer OutsourcingWeb developingApp developingDigital MarketingeCommerce systemseEntertainment systems

  Thank you for your message. It has been sent.

  Projekt dofinansowany przez UE

  Project co-financed by the EU

  With onecredible, you are guaranteed the purchase of authentic
  products through the blockchain technology.

  createIT spółka cywilna Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander realizuje projekt dofinansowany w formie powierzenia grantu z Funduszy Europejskich: “Dywersyfikacja działalności firmy createIT poprzez transfer technologii Data Management Platform”
  w ramach Projektu ARP S.A. – Sieć Otwartych Innowacji

  DZIAŁANIE 2.2.
  PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

  OTWARTE INNOWACJE – WSPIERANIE TRANSFERU TECHNOLOGII, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.
  UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NA TRANSFER TECHNOLOGII NR SOI /TT/36/2020

  Celem projektu jest nabycie w formie licencji i wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa technologii Data Management Platform oraz Data Stream.

  Wartość projektu: 1.427.000,00 PLN
  w tym dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej: 660.000,00 PLN

  createIT S.C. Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Opracowanie nowego projektu wzorniczego i wdrożenie nowej e-usługi w oparciu o technologię blockchain”.

  PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ OŚ PRIORYTETOWA 2 WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I DZIAŁANIE 2.3 PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW PODDZIALANIE 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UMOWA O DOFINANSOWANIE NR POIR.02.03.05-04-0014/18-00

  Celem projektu jest rozwój spółki CreateIT Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander s.c. poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu zostanie wdrożona nowa e-usługa oparta o innowacyjną technologię blockchain.

  Wdrożenie nowej e-usługi przyczyni się do wzrostu konkurencyjności spółki poprzez poszerzenie oferty oraz umożliwi zdobycie nowych rynków zbytu.

  Wartość projektu: 1.265.500,00 PLN
  w tym dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej: 846.025,00 PLN

  Projekt “Promocja marki CreateIT na arenie międzynarodowej”

  createIT S.C. Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja marki CreateIT na arenie międzynarodowej” W ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ, PODDZIAŁANIE 3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND, UMOWA O DOFINANSOWANIE NR POIR.03.03.03-04-0050/19-00

  Celem projektu jest realizacja strategii rozwoju Wnioskodawcy, której elementem jest ekspansja na rynki zagraniczne, w tym na wybrany rynek perspektywiczny – singapurski. W wyniku rozszerzenia działalności eksportowej przedsiębiorstwo uzyska dostęp do nowego grona potencjalnych odbiorców, do których będzie mogło kierować swoją ofertę. W konsekwencji nastąpi nie tylko wzrost przychodów przedsiębiorstwa, ale także wielkości polskiego eksportu. Nastąpi rozwój firmy Wnioskodawcy, zwiększenie poziomu

  Wartość projektu: 409.400,00 PLN
  w tym dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej: 307.050,00 PLN

  createIT Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander s.c. implements a project co-financed by a grant from European Funds “The diversification of createIT’s activities through the transfer of Data Management Platform technology.” ARP S.A. PROJECT – Open Innovation Network

  OPERATIONAL PROGRAM INTELLIGENT DEVELOPMENT
  MEASURE 2.2.

  OPEN INNOVATION – SUPPORTING TECHNOLOGY TRANSFER CO-FINANCED FROM THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND.
  AGREEMENT FOR THE GRANT OF TECHNOLOGY TRANSFER SOI/TT/36/2020

  The goal of this project is to acquire a license that will enable us to implement the Data Management Platform and Data Stream Technologies into the client’s operations.

  Project value: PLN 1.427.000,00 PLN
  including co-financing from European Union Funds: PLN 660.000,00 PLN

  createIT Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander s.c. implements a project co-financed with European Funds “Development and implementation of a new blockchain technology based e-service.”

  OPERATIONAL PROGRAM INTELLIGENT DEVELOPMENT PRIORITY AXIS 2 ENVIRONMENTAL AND POTENTIAL SUPPORT FOR ENTERPRISES FOR CONDUCTING R&D&I AND ACTIVITIES MEASURE 2.3 PRO-INNOVATIVE SERVICES FOR ENTERPRISES MEASURE 2.3.5 DESIGN FOR ENTREPRENEURS FUNDING AGREEMENT NO. POIR.02.03.05-04-0014 / 18-00

  Objectives and planned effects of the project: Designing and implementing new e-service based on a blockchain technology to develop the Beneficiary.

  The implementation of the new e-service will contribute to the increase of the company’s competitiveness by expanding the offer and will enable the acquisition of new markets.

  Project value: PLN 1.265.500,00
  including co-financing from European Union Funds: PLN 846,025.00

  Project “International promotion of CreateIT brand”

  createIT S.C. Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander implements a project co-financed from European Funds “International promotion of CreateIT brand” As part of the INTELLIGENT DEVELOPMENT OPERATIONAL PROGRAM, MEASURE 3.3.3 SUPPORTING SME IN PROMOTION OF PRODUCT BRANDS – GO TO BRAND, AGREEMENT FOR FUNDING NO. POIR.03.03.03-04-0050 / 19-00

  The goal of the project is to implement the Applicant’s development strategy, which includes expansion to foreign markets, including the prospective Singapore market. As a result of expanding export activity, the company will gain access to a new group of potential recipients to whom it will be able to direct its offer. As a consequence, not only will the company’s revenues increase, but also the volume of Polish exports. The Applicant’s company will develop, the level of competitiveness and recognition of the CreateIT brand will increase.

  Project value: PLN 409,400.00
  including co-financing from European Union Funds: PLN 307,050.00