CreateIT
CreateIT

Projekt dofinansowany przez UE / Project co-financed by the EU

 

CreateIT S.C. Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Opracowanie nowego projektu wzorniczego i wdrożenie nowej e-usługi w oparciu o technologię blockchain”.

 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
 PRIORYTETOWA 2 WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I
DZIAŁANIE 2.3 PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW
PODDZIALANIE 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
UMOWA O DOFINANSOWANIE NR POIR.02.03.05-04-0014/18-00 

Celem projektu jest rozwój spółki CreateIT Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander s.c. poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu zostanie wdrożona nowa e-usługa oparta o innowacyjną technologię blockchain. 

Wdrożenie nowej e-usługi przyczyni się do wzrostu konkurencyjności spółki poprzez poszerzenie oferty oraz umożliwi zdobycie nowych rynków zbytu. 

Wartość projektu: 1.265.500,00 PLN

w tym dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej: 846.025,00 PLN

 

 

Project co-financed by the EU

createIT Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander s.c.
implements a project co-financed with European Funds
“Development and implementation of a new blockchain technology based e-service.”

OPERATIONAL PROGRAM INTELLIGENT DEVELOPMENT
PRIORITY AXIS 2 ENVIRONMENTAL AND POTENTIAL SUPPORT FOR ENTERPRISES FOR CONDUCTING R&D&I AND ACTIVITIES
MEASURE 2.3 PRO-INNOVATIVE SERVICES FOR ENTERPRISES
MEASURE 2.3.5 DESIGN FOR ENTREPRENEURS
FUNDING AGREEMENT NO. POIR.02.03.05-04-0014 / 18-00

Objectives and planned effects of the project: Designing and implementing new e-service based on a blockchain technology to develop the Beneficiary.

The implementation of the new e-service will contribute to the increase of the company’s competitiveness by expanding the offer and will enable the acquisition of new markets.

Project value: PLN 1,266,500.00

including co-financing from European Union Funds: PLN 846,025.00

 

createIT Contact