CreateIT
CreateIT

Projekt dofinansowany przez UE / Project co-financed by the EU

With onecredible, you are guaranteed the purchase of authentic products through the blockchain technology.


.createIT spółka cywilna Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander realizuje
projekt dofinansowany w formie powierzenia grantu z Funduszy Europejskich:
„Dywersyfikacja działalności firmy createIT poprzez transfer technologii Data Management Platform”
w ramach Projektu ARP S.A. – Sieć Otwartych InnowacjiDZIAŁANIE 2.2.PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ OTWARTE INNOWACJE – WSPIERANIE TRANSFERU TECHNOLOGII,
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NA TRANSFER TECHNOLOGII NR SOI /TT/36/2020

Celem projektu jest nabycie w formie licencji i wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa technologii
Data Management Platform oraz Data Stream.

Wartość projektu: 1.427.000,00 PLN w tym dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej: 660.000,00 PLN


 

createIT S.C. Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Opracowanie nowego projektu wzorniczego i wdrożenie nowej e-usługi w oparciu o technologię blockchain”.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
OŚ PRIORYTETOWA 2 WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I
DZIAŁANIE 2.3 PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW
PODDZIALANIE 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
UMOWA O DOFINANSOWANIE
NR POIR.02.03.05-04-0014/18-00

Celem projektu jest rozwój spółki CreateIT Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander s.c.
poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu zostanie wdrożona nowa e-usługa oparta o
innowacyjną technologię blockchain.

Wdrożenie nowej e-usługi przyczyni się do wzrostu konkurencyjności spółki poprzez poszerzenie oferty oraz
umożliwi zdobycie nowych rynków zbytu.

Wartość projektu: 1.265.500,00 PLN
w tym dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej: 846.025,00 PLN


Projekt “Promocja marki CreateIT na arenie międzynarodowej”

createIT S.C. Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Promocja marki CreateIT na arenie międzynarodowej”
W ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ,
PODDZIAŁANIE 3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND, UMOWA O DOFINANSOWANIE NR
POIR.03.03.03-04-0050/19-00

Celem projektu jest realizacja strategii rozwoju Wnioskodawcy, której elementem jest ekspansja na rynki
zagraniczne, w tym na wybrany rynek perspektywiczny – singapurski. W wyniku rozszerzenia działalności
eksportowej przedsiębiorstwo uzyska dostęp do nowego grona potencjalnych odbiorców, do których będzie
mogło kierować swoją ofertę. W konsekwencji nastąpi nie tylko wzrost przychodów przedsiębiorstwa, ale
także wielkości polskiego eksportu. Nastąpi rozwój firmy Wnioskodawcy, zwiększenie poziomu
konkurencyjności oraz rozpoznawalności marki CreateIT.

Wartość projektu: 409.400,00 PLN
w tym dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej: 307.050,00 PLN

 


createIT Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander s.c. implements a project co-financed by a grant from
European Funds„The diversification of createIT’s activities through the transfer of Data Management Platform
technology.”ARP S.A. PROJECT – Open Innovation Network
OPERATIONAL PROGRAM INTELLIGENT DEVELOPMENT

MEASURE 2.2.

OPEN INNOVATION – SUPPORTING TECHNOLOGY TRANSFER CO-FINANCED FROM THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT
FUND.

AGREEMENT FOR THE GRANT OF TECHNOLOGY TRANSFER SOI/TT/36/2020

The goal of this project is to acquire a license that will enable us to implement the Data Management
Platform and Data Stream Technologies into the client’s operations.

Project value: PLN 1.427.000,00 PLN including co-financing from European Union Funds: PLN 660.000,00
PLN


 

createIT Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander s.c.
implements a project co-financed with European Funds
“Development and implementation of a new blockchain technology based e-service.”

OPERATIONAL PROGRAM INTELLIGENT DEVELOPMENT
PRIORITY AXIS 2 ENVIRONMENTAL AND POTENTIAL SUPPORT FOR ENTERPRISES FOR CONDUCTING R&D&I AND
ACTIVITIES
MEASURE 2.3 PRO-INNOVATIVE SERVICES FOR ENTERPRISES
MEASURE 2.3.5 DESIGN FOR ENTREPRENEURS
FUNDING AGREEMENT
NO. POIR.02.03.05-04-0014 / 18-00

Objectives and planned effects of the project: Designing and implementing new e-service based on a
blockchain technology to develop the Beneficiary.

The implementation of the new e-service will contribute to the increase of the company’s competitiveness
by expanding the offer and will enable the acquisition of new markets.

Project value: PLN 1.265.500,00
including co-financing from European Union Funds: PLN 846,025.00


Project “International promotion of CreateIT brand”

createIT S.C. Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander
implements a project co-financed from European Funds
“International promotion of CreateIT brand”
As part of the INTELLIGENT DEVELOPMENT OPERATIONAL PROGRAM,
MEASURE 3.3.3 SUPPORTING SME IN PROMOTION OF PRODUCT BRANDS – GO TO BRAND, AGREEMENT FOR FUNDING NO.
POIR.03.03.03-04-0050 / 19-00

The goal of the project is to implement the Applicant’s development strategy, which includes expansion to
foreign markets, including the prospective Singapore market. As a result of expanding export activity,
the company will gain access to a new group of potential recipients to whom it will be able to direct
its offer. As a consequence, not only will the company’s revenues increase, but also the volume of
Polish exports. The Applicant’s company will develop, the level of competitiveness and recognition of
the CreateIT brand will increase.

Project value: PLN 409,400.00
including co-financing from European Union Funds: PLN 307,050.00

createIT spółka cywilna Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander realizuje projekt dofinansowany w
formie powierzenia grantu z Funduszy Europejskich:
„Dywersyfikacja działalności firmy createIT poprzez transfer technologii Data Management
Platform”
w ramach Projektu ARP S.A. – Sieć Otwartych Innowacji

createIT Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander s.c. implements a project co-financed by a grant from
European Funds
„The diversification of createIT’s activities through the transfer of Data Management Platform
technology.”
ARP S.A. PROJECT – Open Innovation Network

DZIAŁANIE 2.2.

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

OPERATIONAL PROGRAM INTELLIGENT DEVELOPMENT

MEASURE 2.2.

OTWARTE INNOWACJE – WSPIERANIE TRANSFERU TECHNOLOGII, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NA TRANSFER TECHNOLOGII NR SOI /TT/36/2020

OPEN INNOVATION – SUPPORTING TECHNOLOGY TRANSFER CO-FINANCED FROM THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT
FUND.

AGREEMENT FOR THE GRANT OF TECHNOLOGY TRANSFER SOI/TT/36/2020

Celem projektu jest nabycie w formie licencji i wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa
technologii Data Management Platform oraz Data Stream.

The goal of this project is to acquire a license that will enable us to implement the Data Management
Platform and Data Stream Technologies into the client’s operations.

Wartość projektu: 1.427.000,00 PLN w tym dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej: 660.000,00
PLN

Project value: PLN 1.427.000,00 PLN including co-financing from European Union Funds: PLN 660.000,00
PLN


createIT S.C. Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Opracowanie nowego projektu wzorniczego i wdrożenie nowej e-usługi w oparciu o technologię blockchain”.


createIT Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander s.c.
implements a project co-financed with European Funds
“Development and implementation of a new blockchain technology based e-service.”

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
OŚ PRIORYTETOWA 2 WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
B+R+I
DZIAŁANIE 2.3 PROINNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW
PODDZIALANIE 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
UMOWA O DOFINANSOWANIE
NR POIR.02.03.05-04-0014/18-00

OPERATIONAL PROGRAM INTELLIGENT DEVELOPMENT
PRIORITY AXIS 2 ENVIRONMENTAL AND POTENTIAL SUPPORT FOR ENTERPRISES FOR CONDUCTING R&D&I AND
ACTIVITIES
MEASURE 2.3 PRO-INNOVATIVE SERVICES FOR ENTERPRISES
MEASURE 2.3.5 DESIGN FOR ENTREPRENEURS
FUNDING AGREEMENT
NO. POIR.02.03.05-04-0014 / 18-00

Celem projektu jest rozwój spółki CreateIT Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander s.c.
poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu zostanie wdrożona nowa e-usługa
oparta o innowacyjną technologię blockchain.

Objectives and planned effects of the project: Designing and implementing new e-service based on a
blockchain technology to develop the Beneficiary.

Wdrożenie nowej e-usługi przyczyni się do wzrostu konkurencyjności spółki poprzez poszerzenie oferty
oraz umożliwi zdobycie nowych rynków zbytu.

The implementation of the new e-service will contribute to the increase of the company’s
competitiveness by expanding the offer and will enable the acquisition of new markets.

Wartość projektu: 1.265.500,00 PLN
w tym dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej: 846.025,00 PLN

Project value: PLN 1.265.500,00
including co-financing from European Union Funds: PLN 846,025.00


Projekt “Promocja marki CreateIT na arenie międzynarodowej”

createIT S.C. Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Promocja marki CreateIT na arenie międzynarodowej”
W ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ,
PODDZIAŁANIE 3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND, UMOWA O DOFINANSOWANIE
NR POIR.03.03.03-04-0050/19-00


Project “International promotion of CreateIT brand”

createIT S.C. Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander
implements a project co-financed from European Funds
“International promotion of CreateIT brand”
As part of the INTELLIGENT DEVELOPMENT OPERATIONAL PROGRAM,
MEASURE 3.3.3 SUPPORTING SME IN PROMOTION OF PRODUCT BRANDS – GO TO BRAND, AGREEMENT FOR FUNDING NO.
POIR.03.03.03-04-0050 / 19-00

Celem projektu jest realizacja strategii rozwoju Wnioskodawcy, której elementem jest ekspansja na
rynki zagraniczne, w tym na wybrany rynek perspektywiczny – singapurski. W wyniku rozszerzenia
działalności eksportowej przedsiębiorstwo uzyska dostęp do nowego grona potencjalnych odbiorców, do
których będzie mogło kierować swoją ofertę. W konsekwencji nastąpi nie tylko wzrost przychodów
przedsiębiorstwa, ale także wielkości polskiego eksportu. Nastąpi rozwój firmy Wnioskodawcy,
zwiększenie poziomu

The goal of the project is to implement the Applicant’s development strategy, which includes
expansion to foreign markets, including the prospective Singapore market. As a result of expanding
export activity, the company will gain access to a new group of potential recipients to whom it will
be able to direct its offer. As a consequence, not only will the company’s revenues increase, but
also the volume of Polish exports. The Applicant’s company will develop, the level of
competitiveness and recognition of the CreateIT brand will increase.

Wartość projektu: 409.400,00 PLN
w tym dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej: 307.050,00 PLN

Project value: PLN 409,400.00
including co-financing from European Union Funds: PLN 307,050.00

createIT Contact